Bli Kunde
unifon logo
1. Generelt om virkeområde og gyldighet
Disse alminnelige vilkår for privatkunder («Privatkundevilkår») gjelder leveranse av tjenester fra Unifon Norge AS, org.nr NO987100648MVA, Vestre Strandgate 27, 4611 Kristiansand («Unifon») til kunder over 18 år som har signert med og er registrert som kunde i eget personlige navn hos Unifon («Privatkunden»). Privatkundevilkårene gjelder i tillegg til Unifons alminnelige forretningsvilkår, men har ved eventuell motstrid forrang for å sikre forbrukerens ufravikelige rettigheter etter forbrukerlovgivningen. Vilkårene gjelder fra signering og for alle tjenester og produkter, det vil si alle ytelser og løsninger inkludert abonnement, nødvendig utstyr, programvare, applikasjoner og lignende, fra Unifon til Privatkunden («Tjenester»).Privatkundens avtale med Unifon omfatter således disse Privatkundevilkår, Unifons alminnelige vilkår, samt spesielle Tjenestevilkår. Vilkårene skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter. Privatkunden er ansvarlig for å etterleve avtalen, uavhengig av om andre er registrert som betaler eller som bruker av Tjenester.
2. Priser og betaling
Gjeldende listepriser for Unifons Tjenester finnes på www.unifon.no og den oppgitte prisen for Tjenester for Privatkunder er den totale prisen Privatkunden skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som Unifon før bestilling ikke har informert om, skal Privatkunden ikke bære.Unifon kan kreve betaling for Tjenester fra det tidspunkt de er tilgjengelig for bruk av Privatkunden. Ved betaling med faktura er betalingsfristen på minimum 14 dager fra mottak, dersom annet ikke er avtalt særskilt. Faste kostnader og avgifter faktureres forskuddsvis, mens trafikk og andre variable kostnader faktureres etterskuddsvis.
3. Leveranse, forsinkelse, reklamasjon mv
3.1 Leveranse
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Unifon levere Tjenester til Privatkunden uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen. Sim-kort og andre fysiske produkter skal leveres hos Privatkunden på dennes hos Unifon registrerte adresse, med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Levering er skjedd når Privatkunden har fått overlevert Tjenesten, dvs er gitt tilgang til eller har tatt Tjenester i bruk.Unifon skal gi Privatkunden tilgang til bruk av Tjenester uten unødig opphold, men partene er kjent med og aksepterer at leveransen kan være avhengig av nødvendige handlinger eller unnlatelser fra tidligere leverandør, offentlige instanser eller Privatkunden.
3.2 Forsinkelse
Dersom Unifon ikke leverer Tjenester eller leverer for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes Privatkunden eller forhold på dennes side, kan Privatkunden etter omstendighetene holde penger tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (feks e-post).Privatkunden kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Unifon, dog ikke dersom det foreligger en hindring som Unifon ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Unifon at det står i vesentlig misforhold til Privatkundens interesse i at Unifon oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan Privatkunden likevel kreve oppfyllelse. Privatkunden taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.Privatkunden kan heve avtalen dersom Unifon nekter å levere eller ikke leverer på avtalt tidspunkt med rimelig tilleggsfrist. Privatkunden kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Unifon godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor Unifons kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.
3.3 Mangel og reklamasjon
Feil eller mangler ved Tjenestene som skyldes forhold som ligger innenfor Unifons ansvarsområde, skal uten ugrunnet opphold meldes Unifon. På grunn av fysiske og geografiske forhold eller annen ytre påvirkning kan det hende at Tjenester ikke kan benyttes overalt i det nettet Unifon benytter. Dette anses ikke som en slik feil eller mangel ved Tjenester.Før Privatkunden melder feil til Unifon, må Privatkunden undersøke om feilen skyldes eget utstyr eller bruk. Dersom Privatkunden melder om feil som ligger utenfor Unifons ansvarsområde og Privatkunden burde ha forstått dette, kan Unifon kreve dekket de omkostninger som er forbundet med Unifons handlinger og feilsøking.Privatkunden mister sin rett til å gjøre en feil eller mangel gjeldende dersom Privatkunden ikke gir Unifon melding om dette innen rimelig tid etter at Privatkunden oppdaget eller burde ha oppdaget det. Unifon skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil eller mangel, iverksette tiltak for å rette dette.
3.4 Privatkundens mislighold
Dersom Privatkunden ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Unifon eller forhold på Unifons side, kan Unifon etter omstendighetene holde leveranse av Tjenester tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra Privatkunden. Unifon vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved ubenyttet bruk av Tjenester.
4. Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett er Privatkunden er en forbruker som kjøper tjenester ved fjernsalg, herunder telefonsalg eller netthandel eller utenfor fast forretningslokale, og kan således gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Unifon har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Privatkunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Lenke til angrerettskjema ligger i toppen av denne siden.Hvis Privatkunden tar Tjenester i bruk før angrefristens utløp, skal Privatkunden betale for den bruk av Tjenester som har funnet sted om Privatkunden går fra avtalen.
5. Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan Privatkunden ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerraadet.noHver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler, med Kristiansand tingrett som verneting.