Bli Kunde
unifon logo
1. Generelt om virkeområde og gyldighet
Disse alminnelige vilkår («Vilkår») gjelder leveranse av tjenester fra Unifon AS, org.nr NO987100648MVA, Vestre Strandgate 27, 4611 Kristiansand («Unifon») Kunde er den juridiske person med organisasjonsnummer, som har signert med og er registrert som Kunde hos Unifon («Kunde»). Dersom annet ikke er avtalt særskilt, gjelder disse Vilkår også for privatpersoner som er kunder av Unifon, dog slik at de ikke innskrenker privatpersoners rettigheter etter forbrukerkjøpsloven. Vilkårene gjelder fra signering og for alle tjenester og produkter, det vil si alle ytelser og løsninger inkludert abonnement, nødvendig utstyr, programvare, applikasjoner og lignende, fra Unifon til Kunde («Tjenester»).

Kundens avtale med Unifon omfatter disse Vilkår, samt spesielle Tjenestevilkår. Se www.unifon.no (ikke uttømmende), eller kontakt Unifons kundeservice. I tilfelle motstrid går spesielle Tjenestevilkår foran disse alminnelige Vilkår og vilkårene omfatter enhver som Kunden autoriserer til å benytte Tjenestene («Bruker»). Kunden er ansvarlig for å etterleve avtalen, uavhengig av om andre er registrert som betaler eller som Bruker av Tjenestene. Den som tar Unifons Tjenester i bruk uten at det er inngått uttrykkelig muntlig eller skriftlig avtale, anses å ha akseptert Unifons vilkår for den aktuelle Tjenesten. Med mindre noe annet fremgår uttrykkelig av avtalen, er alle abonnement i avtaleforholdet underlagt en bindingstid på 24 måneder, som beregnes fra aktivering av hver enkelt Tjeneste. Kundens avtale med Unifon løper inntil den sies opp eller heves av en av partene. Vilkårene gjelder inntil de blir avløst av nye fra Unifon og de til enhver tid gjeldende vilkår finnes på www.unifon.no. Unifon kan på fritt grunnlag og etter egen vurdering avslå å inngå avtale med potensielle kunder.

2. Om Kundeforholdet og bruk av Tjenestene
2.1. Kontaktopplysninger og opplysningsplikt
Kunden skal holde Unifon løpende oppdatert om Kundens opplysninger, herunder kontaktperson og Brukere tilknyttet avtalen. Kunde skal oppgi korrekt navn, postadresse og fakturaadresse, om sistnevnte ikke er identisk med postadressen, samt organisasjonsnummer og kontaktperson. Kunden skal utpeke en kontaktperson som skal identifiseres med navn og fødselsdato. Vedkommende må være ansatt hos Kunden, eller ha gyldig skriftlig fullmakt fra Kunden. Kunde skal oppgi mobilnummer og epostadresse som kontaktpersonen kan nås på, f.eks. i forbindelse med varsling av endringer.

Kunden skal også oppgi minimum én elektronisk kontaktadresse. Kunden skal snarest mulig melde adresseendring, herunder endring i elektroniske kontaktadresser og andre endringer som Kunden burde forstå er av betydning for Unifon. Slike endringer meldes til Unifons kundeservice. Dersom Unifon ikke har korrekt adresse eller av andre grunner får forsendelser i retur, kan Unifon ikke oppfylle sine avtaleforpliktelser og vil derfor kunne si opp avtaleforholdet. For Tjenester som i hovedsak brukes av enkeltpersoner, skal Kunden opplyse om korrekt Brukerinformasjon som navn, fødselsdato og adresse. Dette er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker og for at Unifon skal kunne etterleve ekom- og personvernrettslige krav som nødvendiggjør identifisering og autentisering av Bruker, for eksempel ved innhenting av Brukersamtykke eller utlevering av detaljopplysninger om Brukers bruk av Tjenester fra Unifon.

2.2. Avtaleinngåelse og administrasjon
Personer som på vegne av Kunden inngår avtale med Unifon forutsettes å ha gyldig fullmakt.

Unifon legger til grunn at Kundens kontaktperson har fullmakt til å administrere avtaleforholdet, herunder bestille og endre Brukere og/eller aksesser registrert på Kunden. Unifon forutsetter videre at Brukere har fullmakt til å foreta bestillinger og endringer knyttet til egne abonnement og Tjenester.

2.3. Fullmakt til å administrere Kundens avtaleforhold
Ved avtaler som inngås via forhandler, kan Kunden gi Unifons forhandler fullmakt til å administrere Kundens avtaleforhold hos Unifon. Dette gjøres ved at Kunden krysser av i avtaleformularet for at slik fullmakt gis. Dersom slik avkrysning er gjort, har Kunden samtidig gitt Unifons forhandler fullmakt til å:

 1. Bestille nye abonnementer og Tjenester for Kunden hos Unifon, enten via e-post til Unifon eller via Kundens kundeprotal,
 2. Si opp Kundens eksisterende abonnenter og tjenester hos Unifon, enten via e-post eller Unifons kundeportal,
 3. Be om innsyn i Kundens kundeforhold hos Unifon så langt dette følger av Kundens avtale med Unifon samt gjeldende lovgivning, og
 4. Administrere Kundens telefoniløsning(er) hos Unifon, herunder «Bedriftsnett» og tilsvarende.
 Kunden er innforstått med at det som utføres av forhandleren på vegne av Kunden i henhold til fullmakten regnes som Kundens egne disposisjoner i avtaleforholdet med Unifon, og at alle avtalebestemmelser med Unifon gjelder selv om det er Unifons forhandler som utfører handlingen. Fullmaktsforholdet mellom Kunden og Unifons forhandler gjelder så lenge Kunden har et kundeforhold hos Unifon. Fullmakten bortfaller umiddelbart ved følgende inntrådte hendelser:

 1. Kunden avvikler sitt kundeforhold hos Unifon,
 2. Unifon mottar skriftlig melding fra Kunden om at fullmakten tilbakekalles,
 3. Avtaleforholdet mellom Unifon og Unifons forhandler blir sagt opp eller avviklet på annen måte, eller
 4. Dersom Unifon tilbakekaller fullmakten.
 Unifon kan til enhver tid avvise Kundens disposisjoner selv om disse er i henhold til fullmakten. Slik avvisning krever at Unifon har en saklig grunn.

 
2.4 Bruk av Tjenestene
Kunden kan kun benytte Tjenestene til det formål og i den utstrekning som fremgår av avtalen. Unifons Tjenester er tilrettelagt for normal personbruk, dvs. ikke for maskinskapt bruk. Tjenestene skal ikke videreselges, utleies, overdras til tredjepart eller på annen måte brukes til utilsiktede formål uten Unifons skriftlige forhåndssamtykke. Kunden er ansvarlig for at Kunden og Brukere bruker Tjenestene forsvarlig og i henhold til avtalen. Kunden plikter å gjøre avtalens betingelser kjent for Bruker og for å informere om at disse gjelder tilsvarende for Bruker. Kunden plikter å informere Brukere om at opplysninger om bruk av Tjenestene vil kunne bli utlevert fra Unifon til Kunden. Hvis Kunden har et unormalt høyt forbruk av Tjenester, kan Unifon redusere hastighet eller begrense tilgang til videre bruk av Tjenesten uten å varsle Kunden. I særlige tilfeller kan stengning skje. Kunden skal varsles tidligst mulig etter stenging. Unormalt høyt forbruk vurderes pr. abonnement, med grunnlag i forbruket blant øvrige sluttbrukere hos Unifon med samme abonnement.For bruk til/fra skip, fly, satellitt-telefoner, spesialnummer eller land utenfor EU/EØS gjelder egne priser og vilkår.

 
2.5 Tilknytning til mobilnett
Mobilabonnement og andre mobile tjenester gir Kunden tilgang til bruk av de mobilnett som Unifon benytter i Norge og i utlandet. Nærmere informasjon om dekning og hastighet ved bruk av Tjenestene finnes på www.unifon.no/dekning. Informasjonen som vises her er basert på estimater, og gir ikke uttrykk for minstekrav til leveransene. Opplevd hastighet i mobilnettet vil kunne påvirkes av type abonnement som Kunden har valgt, samt Kundens bruk. Dekning og hastighet ved bruk av mobilnettet vil også avhenge av en rekke andre faktorer utenfor Unifons kontroll, slik som:

 1. Kundes utstyr (herunder både teknologi og antenner)
 2. Brukerens avstand til aktuell(e) basestasjon(er)
 3. Type dekningsteknologi i basestasjon i nærheten av der hvor bruker befinner seg (2G, 4G og/eller 5G)
 4. Det til enhver tid antall brukere av mobilnettet
 5. Fysiske hindringer i området mellom bruker og basestasjon, slik som topografi, bygningsmasse eller vegetasjon.
 6. Værforhold
På grunn av det ovennevnte kan Kunden oppleve at Tjenesten ikke kan benyttes overalt. Dette anses ikke som en feil eller mangel ved Tjenestene.

2.6 Bruk av Tjenester i utlandet
Tjenester fra Unifon skal primært benyttes i Norge. Kunder som er på reise i EU/EØS land kan benytte abonnement på samme betingelser som i Norge forutsatt at Kunden tilbringer mer tid i Norge enn i EU/EØS, og bruker Tjenestene mer i Norge enn i EU/EØS. Priser for bruk i utlandet er tilgjengelig på www.unifon.no/priser-i-utlandet/. Hvis Kunden i løpet en sammenhengende periode på fire måneder tilbringer mer enn 50 % av sin tid utenfor Norge i et eller flere EU/EØS land og bruker Tjenester mer i et annet EU/EØS-land enn i Norge, kan Unifon kontakte Kunden for å avklare videre bruk av Tjenestene, herunder oppstille krav om tilleggspriser for videre bruk av Tjenestene i EU/EØS. For abonnement med store inkluderte forbrukskvoter på data kan Unifon innføre begrensninger på bruk av data i EU/EØS. Bruk av Tjenestene i utenlandske mobiloperatørers nett er underlagt de lover, vilkår og avtaler som gjelder for det enkelte utenlandske nettet. Unifon har ikke noe ansvar for dekning, kvalitet, sikkerhet, tjenestetilbud mv. i utenlandske mobilnett. Betingelser for bruk i EU/EØS vil kunne endres som følge av EUs regulering. For bruk i Storbritannia gjelder egne regler.

 
2.7 Bruk av IP-baserte Tjenester
For å benytte IP-baserte Tjenester slik som blant annet IP-Telefoni, SIP-Trunk, IP for ISDN og Tale for Teams, må Kunden ha og selv besørge en fungerende bredbåndsforbindelse. Unifon anbefaler minimum 128 kbps per talekanal som skal benyttes for taletrafikk. Kunden plikter også snarest og senest innen 14 dager etter kontraktsinngåelse å innhente korrekte opplysninger fra sine underleverandører slik at installasjonstid- og dato kan avtales. Kunden må selv besørge levering av strøm (220V). For tjenesten Tale for Teams, både frittstående og integrert i Tjenesten Unifon Bedriftsnett, er det en forutsetning at Kunden har korrekte lisenser fra Microsoft for å ta i bruk Tjenesten. Unifon leverer tale til Teams, og Kunden må selv besørge og bekoste det tekniske oppsett i Microsoft 365 i samarbeid med sin IT-leverandør. Unifon yter ikke brukerstøtte på Microsoft 365-plattformen. Utstyr tilknyttet Unifons IP-baserte Tjenester skal ikke vise nummer (nummervisning) som ikke er tilknyttet kundes respektive abonnement hos Unifon. Unifon kan ikke garantere at nummer videreformidles til mottaker av oppringning der samtaler går ut fra Unifon til nummer tilknyttet andre teleoperatører.

 
2.8 Internasjonale Nummer
For tjenesten Internasjonale Nummer, tas det forbehold om leveranser av internasjonale nummer i det enkelte land knyttet til nasjonale regulatoriske og merkantile forhold. Krav til dokumentasjon av virksomhet og forretningsadresser i det enkelte land og region kan variere og det er Kundens ansvar å sikre at den dokumentasjon Unifon forespør for levering av Tjenesten blir tilgjengeliggjort fra Kunden. Nummerressurser og tilgangen på disse kan variere, og Unifon kan uten videre varsel måtte avslutte, endre, oppdatere eller på annet vis gjøre Tjenesten eller Nummerressurser utilgjengelig dersom regulatoriske eller merkantile forhold tilsier det. Videre kan Unifon i enkelte tilfeller måtte endre de tildelte Nummerressurser for tjenesten på kort varsel. For enkelte nummer og land kan nødnummerhåndtering være utilgjengelig. Det kan være begrensninger på hvilke nasjonale nummer som kan nås i det enkelte land, slik som overtakserte tjenester. I enkelte land tilbys kun nasjonale nummer. Nummerressurser tilknyttet Tjenesten støtter ikke nummerportabilitet (kan ikke overføres til andre tilbydere) og forutsetter at Tjenesten er aktiv hos Unifon.

 
3. Elektroniske nummer og adresser
Unifon tildeler Kunden bruksrett til kommunikasjonsnummer- og adresser, for eksempel mobil- og fasttelefonnummer, epostadresser og IP-adresser samt personlige, elektroniske kort og koder for sikker autentisering eller innlogging av Kunden og dennes Brukere.Eksempler er SIM-kort, eSIM, PIN-kode, brukernavn og passord. Gjennom de tildelte kommunikasjonsnummer og - adresser, kort og koder får Kunden tilgang til og knyttes til bruken av Tjenesten som Kunden har inngått avtale med Unifon om. Det kan være nødvendig å endre tildelt kommunikasjonsnummer og -adresser. Unifon vil så langt det er mulig, varsle Kunden i rimelig tid forut for endringen. Unifon er uten ansvar for kostnader, tap eller ulemper som Kunden måtte bli påført etter denne bestemmelsen.

 
4. Kredittvurdering
Unifon har rett til å foreta kredittvurdering av Kunden. Unifon kan fastsette en kredittgrense basert på en vurdering av Kundens betalingsevne, og kan avvise og avslutte kundeforhold med Kunder som ikke tilfredsstiller våre kredittvurderinger. Hensikten med kredittgrensen er å sikre Kunden mot uønsket økning i sitt forbruk, samt å begrense risikoen for tap for Unifon. Unifon kan kreve at Kunden forskuddsbetaler Tjenester eller stiller sikkerhet og at Kunden gjør opp all utestående gjeld før nye Tjenester leveres på kreditt.

5. Priser
Gjeldende listepriser for Unifons Tjenester finnes på www.unifon.no eller fås ved forespørsel.Tjenester som forutsetter tilpasning prises på forespørsel. Alle priser til næringsdrivende opplyses eksklusiv mva. Eventuelle spesialpriser eller rabatter avtales skriftlig. Spesialpriser, rabatter og andre fordeler, som er avtalt på bakgrunn av Kundens medlemskap i en interesseorganisasjon eller tilhørighet til et konsern eller liknende, bortfaller ved opphør av slik tilhørighet. Hvis Kunden ikke oppfyller forutsetningene for de avtalte spesialprisene, har Unifon rett til å kreve listepriser fra det tidspunkt oppfyllelsen opphørte. Dette anses ikke som en prisendring.Dersom Unifon, som del av avtaleforholdet, har påtatt seg en forpliktelse til å dekke Kundens utkjøpskostnader i form av bruddgebyr fra tidligere leverandør, er dekningen oppad begrenset til maksimalt kr 3000 pr mobilabonnement. Kunden må selv betale bruddgebyret. Unifon vil deretter dekke kostnadene gjennom krediteringer på kundens faktura fordelt i månedlige transjer over en periode på 6 måneder regnet fra aktivering av Tjenestene. Kreditering gjøres kun mot fremvisning av dokumentasjon (betalt faktura) frå vedkommende leverandør. Unifon har rett til å kreve at Kunden tilbakebetaler kreditert beløp i sin helhet dersom Kunden avslutter kundeforholdet før utløpet av bindings- eller oppsigelsestiden som beskrevet i pkt. 19. I de tilfeller hvor Unifon tilbyr å dekke hele eller deler av Kundens bruddgebyr, påløper det et «Månedlig tilleggsgebyr for utkjøp» per abonnement. Det til enhver tid gjeldene tilleggsgebyr er oppgitt på unifon.no

6. Betaling og klage på faktura
Faste kostnader og avgifter faktureres forskuddsvis, mens trafikk og andre variable kostnader faktureres etterskuddsvis. Dersom fakturabeløpet er under fastsatt minimumsbeløp, kan Unifon velge å overføre dette til neste faktura. Dersom Kunden mener at faktura er feil, må Kunden klage til Unifon innen betalingsfristens utløp, eller dersom dette ikke er mulig, innen rimelig tid. Så lenge klagen er til behandling, forfaller ikke den påklagede delen av fakturaen til betaling. Kunden skal betale uomtvistet del av faktura innen betalingsfristen. Ved delvis innbetaling må Kunden angi hvilken Tjeneste og faktura innbetalingen knytter seg til. Kunden kan ikke påberope seg feilfaktureringer og krediteringer mer enn 6 måneder fra fakturadato. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven.

7. Taushetsplikt og behandling av personopplysninger
Unifon, og de ansatte i Unifon, har i henhold til lov om elektronisk kommunikasjon (ekomlov) § 2-9 taushetsplikt om opplysninger vedrørende bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester og om innholdet i kommunikasjonen. Unifon kan likevel utlevere slike opplysninger til domstolene, politiet, påtalemyndighet eller andre som i henhold til lov kan kreve det. Unifon behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlige myndigheter. Se også Unifons personvernerklæring, www.unifon.no/personvern, som gjelder for individer (fysiske personer), ikke enheter med organisasjonsnummer (juridiske personer).

7.1.Unifons og Kundens roller etter personopplysningsloven
Unifon er behandlingsansvarlig for Tjenester og prosesser, hvor Unifon behandler personopplysninger om Kunden og Kundens Brukere, og Unifon bestemmer formålet med behandlingen samt hvilke metoder, virkemidler og/eller sikkerhetsmekanismer som skal benyttes. Dette gjelder alltid, når Unifon leverer elektroniske telekommunikasjonstjenester så som fast- og mobiltelefoni og tilgang til internett. For Tjenester og/eller prosesser, hvor Unifon behandler personopplysninger på vegne av Kunden for spesifikke formål fastsatt av Kunden, er Unifon databehandler og Kunden er behandlingsansvarlig. Dette gjelder når Unifon leverer informasjonssamfunnstjenester over internett, men også for Tjenester/prosesser som er en blanding av elektroniske telekommunikasjonstjenester og informasjonssamfunnstjenester. Merk videre at ved inngåelse av avtale mellom Kunden og Unifon om levering av avtalte Tjenester, vil Kunden være å anse som behandlingsansvarlig for de opplysningene som Kunden har innhentet om sine Brukere (navn, fødselsdato og adresse), og som Kunden overfører til Unifon i forbindelse med abonnementsopprettelser. For denne overførselen vil Kunden være behandlingsansvarlig og Unifon databehandler. Formålet med overførselen er å gjøre avtalte Tjenester tilgjengelig for Brukere, herunder sette databehandler i stand til etterfølgende å autentisere Brukere slik at det er riktig Bruker som gis tilgang til den relevante Tjenesten. De mottatte opplysningene anvendes til opprettelse, evt. oppdatering (hvis Bruker allerede finns i Unifons Kundedatabase), av brukeridentiteter som knyttes til Kunden.Prosessen med å opprette/oppdatere og verifisere brukeridentiteter i Kunderegisteret skjer i sin helhet i Norge. Når Unifon er databehandler vil behandlingen av personopplysninger være regulert av særskilte vilkår og Unifon gjør oppmerksom på at Kunden i slike tilfeller selv er ansvarlig for å sikre lovlig formål og rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger.

7.2.Unifons ansvar etter personopplysningsloven, når Unifon er databehandler
Når Unifon (som databehandler) behandler personopplysninger på vegne av Kunden (som behandlingsansvarlig) vil følgende vilkår være gjeldende: Databehandler skal utelukkende behandle personopplysninger som angitt i disse Vilkår og tilhørende Tjenestebilag/brukervilkår for aktuelle Tjenester eller prosesser. Personopplysningene skal utelukkende behandles for angitte formål og i angitte geografiske områder som definert i Tjenestebilag/brukervilkår. Databehandler kan også behandle personopplysninger når dette er pålagt av EU eller nasjonale regler som databehandler er underlagt. I slike tilfeller skal databehandler, så langt det er mulig, informere Unifons alminnelige Vilkår før behandlingen iverksettes. Databehandler skal sikre at det utelukkende er personer som er autorisert til å behandle personopplysninger som har adgang til disse, og at personene er underlagt konfidensialitetsansvar. Databehandler skal implementere tekniske og organisatoriske foranstaltninger for å sikre et tilstrekkelig nivå av sikkerhet tilpasset den risiko som behandlingen representerer. Databehandler skal informere den behandlingsansvarlige om enhver endring som innebærer å erstatte eller tilføye en underleverandør før slike endringer iverksettes, slik at behandlingsansvarlig har mulighet til å gjøre innsigelser mot slik endring. I tilfeller hvor databehandler engasjerer en underleverandør til å utføre spesifikke behandlingsaktiviteter på vegne av den behandlingsansvarlige, skal de samme forpliktelser som gjør seg gjeldende i denne avtalen også gjelde for underleverandøren. Dersom en underleverandør ikke etterlever disse forpliktelsene, skal databehandleren være fullt ansvarlig overfor den behandlingsansvarlige for underleverandørens etterlevelse av sine forpliktelser etter denne avtalen. Med hensyn til behandlingens natur og de tilgjengelige opplysninger, skal databehandleren bistå den behandlingsansvarlige med:

 • Oppfyllelse av den behandlingsansvarliges forpliktelser til å besvare henvendelser knyttet til utøvelse av datasubjektets (Brukers) rettigheter under gjeldende lov.
 • Implementering av passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for å sikre et tilstrekkelig nivå av sikkerhet hensett til risikoen som foreligger, herunder utføre vurdering av konsekvenser for personvernet, som med rimelighet kan kreves av den behandlingsansvarlige og kommunisere med nasjonale Datatilsyn / Databeskyttelsesmyndighet.
Dersom det oppstår brudd på persondatasikkerheten, skal databehandleren uten ugrunnet opphold skriftlig varsle den behandlingsansvarlige. Databehandler skal umiddelbart slette eller returnere alle personopplysninger, inkludert alle kopier, etter at avtaleforholdet er avsluttet, eller dersom den behandlingsansvarlige skriftlig anmoder om dette. I tilfeller hvor behandling av personopplysninger foregår enten 1) utenfor EU/EØS-området, eller 2) i andre land enn dem forhåndsgodkjent av Europakommisjonen, skal behandlingen være i overensstemmelse med de gjeldende EU Model Contracts for the transfer of Personal Data to third countries. Databehandleren gis derfor fullmakt til å inngå slik EU Model Clause Agreement på vegne av den behandlingsansvarlige. Databehandleren skal gi den behandlingsansvarlige adgang til all informasjon som med rimelighet er nødvendig for å dokumentere etterlevelse av disse Bedriftsvilkår, samt tillate og medvirke til revisjon av disse, utført av den behandlingsansvarlige eller av en tredjepartsrevisor på oppdrag fra den behandlingsansvarlige. Alle kostnader knyttet til slik revisjon skal dekkes av den behandlingsansvarlige. Informasjon om den konkrete behandlingen fremgår av relevant Tjenestebilag/ brukervilkårene.

7.3.Unifons bruk av personopplysninger ved Kunderådgivning og markedsføring
Unifon kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor kontaktpersoner utpekt av Kunde, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, epost m.m.), for å informere og gi råd om samt markedsføre Unifons produkt- og Tjenestetilbud.

8. Reservasjon mot markedsføring og utlevering til katalog og nummeropplysningstjeneste
Kunden, inkludert Kundens Brukere og kontaktperson, kan via Unifons digitale selvbetjeningskanaler og/eller Kundeservice reservere seg mot, eller begrense, Unifons bruk av Kundeopplysninger i forbindelse med markedsføring, utlevering til nummeropplysningstjeneste og katalog.

9. Endringer i Tjenester, priser og vilkår
Unifon forbeholder seg retten til å foreta endringer i Tjenester, herunder opphør av Tjenesten. Likeså kan Unifon gjøre endringer i priser og vilkår. Endringer forhåndsvarsles på egnet måte. Vesentlige endringer vil bli varslet senest én måned før endringen trer i kraft. Kunden varsles direkte f.eks. ved sms eller epost til Kundens kontaktperson. Andre endringer, herunder endringer som følge av offentlige vedtak eller andre regulatoriske forhold, kan gjennomføres ved varsling på www.unifon.no, faktura, i nyhetsbrev eller lignende, og med kortere frist enn en måned. Ved endring i eller opphør av en Tjeneste, kan Unifon velge, men er ikke forpliktet til å tilby Kunden en annen Tjeneste. Dette gjelder også ved flytting til adresse der infrastrukturen ikke ligger til rette for å tilby samme Tjeneste som Kunden hadde på den tidligere adressen. Om Kunden ikke ønsker den nye Tjenesten, anses avtaleforholdet som oppsagt. Ved endringer som Kunden kan godtgjøre utgjør et vesentlig mislighold, kan Kunden heve berørte deler av Kundens avtaleforhold hos Unifon med virkning fra tidspunktet for endringens ikrafttreden. Ved fortsatt betaling eller bruk av avtalte Tjenester etter at en endring har tredd i kraft, anses Kunden å ha akseptert endringen. Unifon kan foreta årlig indeksregulering av alle priser uten å varsle Kunden. Videre kan Unifon gjennomføre prisendringer med kortere varsel enn en måned og innenfor avtalt bindingstid, dersom endringene skyldes forhold utenfor Unifons kontroll, herunder endringer i offentlige avgifter, vedtak eller prisøkninger fra underleverandører. Mindre prisendringer, prisendringer som følge av indeksregulering eller forhold utenfor Unifons kontroll, gir ikke Kunden adgang til fritt å si opp eventuelle bindingsavtaler. Unifon er uten ansvar for eventuelle kostnader ved tilpasninger eller liknende som Kunden må foreta som følge av Unifons endringer.

10. Fellesfakturerte Tjenester
Kunden kan sperre for tilgang til fellesfakturerte Tjenester ved å henvende seg til Unifons Kundeservice. Kunden kan sette beløpsgrense for bruk av slike Tjenester. Klage på fakturering av fellesfakturerte Tjenester kan rettes til Unifon eller direkte til tilbyder av Tjenesten. Unifon er ansvarlig for klagebehandling overfor Kunden.

11. Bruksbegrensninger mv
I nødsituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot liv eller helse, miljø eller nettsikkerhet, har Unifon rett til å gjennomføre nødvendige tiltak, selv om det skulle medføre begrenset mulighet for bruk av Tjenestene. Kundens tilgang til Tjenester og nettet kan også begrenses helt eller delvis i særskilte tilfeller av offentlig myndighet, for eksempel i en krise- eller beredskapssituasjon eller i forbindelse med alvorlig kriminalitet. Unifon har også rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i nett eller Tjenesten, hvis det anses som nødvendig av tekniske, sikkerhetsmessige eller driftsmessige årsaker, eller som følge av offentlige vedtak eller andre regulatoriske forhold. Unifon er uten ansvar for kostnader, tap eller ulemper som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak. Unifon kan være forhindret fra å varsle Kunden i tilfeller som nevnt ovenfor.

12. Kundens ansvar for å unngå misbruk
Kunden skal sørge for at utstyr/ kort, koder, brukernavn, passord eller annen sikkerhetsmekanisme som benyttes for tilgang til Tjenestene, ivaretas på en betryggende måte og oppbevares og benyttes på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til dem. Kunden skal ta alle rimelige forholdsregler for å begrense risikoen for at uvedkommende kan misbruke eller på annen måte få uberettiget brukstilgang til sikkerhetsmekanismer som benyttes for tilgang til Tjenesten. Kunden skal bruke personlige adgangskoder, som for eksempel PIN-kode på SIM-kort, engangspassord på SMS, skjermlås, eller annen sikkerhetsmekanisme, såfremt utstyret har slike funksjoner. Ved kjennskap til eller mistanke om at en sikkerhetsmekanisme er tapt, eller at uvedkommende uberettiget har tilegnet seg dette, plikter Kunden straks å melde forholdet til Unifon, samt straks å gjøre nødvendige endringer i de nevnte sikkerhetsmekanismene, for å hindre misbruk av Tjenesten. Unifon vil umiddelbart sperre for videre bruk av berørte Tjenester, eller iverksette andre tiltak, for eksempel sende ut nytt passord eller kort/kode. Selv om en Tjeneste er (midlertidig) sperret, vil det kunne påløpe kostnader så lenge Tjenesten ikke er oppsagt.

13. Kundens betalingsansvar og ansvar ved tyveri mv
Kunden er ansvarlig for bruk og betaling av Tjenesten som er bestilt, levert og benyttes i henhold til avtalen. Ansvaret omfatter også andres bruk av Tjenesten, herunder uvedkommende bruk, såfremt det ikke kan påvises at slik bruk er muliggjort gjennom grov uaktsomhet fra Unifons side. Har Kunden eller Bruker gitt tilgang til sin telefon eller annet utstyr til en annen, svarer Kunden for dennes bruk. Ved tap, tyveri, svindel eller annen uberettiget tilegnelse av Kundens utstyr, personlige kort, koder og passord som benyttes for tilgang til Tjenesten, er Kunden selv ansvarlig for ethvert misbruk inntil tyveriet/tapet er meldt til Unifon.Etter at melding har kommet frem til Unifon, er Kunden kun ansvarlig for misbruk dersom Kunden eller Bruker har muliggjort misbruket gjennom en forsettlig eller grovt uaktsom handling. I tilfelle misbruk av ID er Kunde ansvarsfri overfor Unifon, forutsatt at Kunden uten ugrunnet opphold og uansett innen rimelig tid kan dokumentere at forholdet er anmeldt til politiet. Med misbruk av ID menes at noen på svikaktig grunnlag har inngått avtale med Unifon i en annens navn, som f.eks. ID tyveri. Ved berettiget mistanke om bedrageri eller svindel fra Kundens side, vil Unifon politianmelde forholdet.

14. Feilmelding, reklamasjon mv
Feil eller mangler ved Tjenesten som skyldes forhold som ligger innenfor Unifons ansvarsområde, skal uten ugrunnet opphold meldes Unifon. Før Kunden melder feil til Unifon, må Kunden undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr. Hvis Kunden melder om feil som ligger utenfor Unifons ansvarsområde, og Kunden burde ha forstått dette, kan Unifon kreve dekket omkostninger og tap som er forbundet med Unifons feilsøking. Kunden mister sin rett til å gjøre en feil eller mangel gjeldende, dersom Kunden ikke gir Unifon melding om dette innen rimelig tid etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget det. Unifon skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil eller mangel ved Tjenesten, iverksette tiltak for å rette dette. Kunden skal sørge for at Unifon gis adgang til eiendommen for å kunne utføre feilretting.

15. Unifons ansvar - kompensasjon
Kunden kan kreve rimelig kompensasjon etter standardiserte satser dersom Unifon ikke leverer Tjenesten innen den frist som er avtalt.Tilsvarende gjelder om Kunden ikke kan benytte Tjenesten på grunn av feil eller mangel i nettet eller ved Tjenesten. På grunn av fysiske og/eller geografiske forhold eller annen ytre påvirkning, kan noen Tjenester og utstyr ikke benyttes overalt. Dette anses ikke som feil eller mangel ved Tjenesten.

16. Erstatning
16.1. Tap
Ved mislighold av avtalen, kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap innenfor følgende begrensninger, og så lenge tapets art og omfang er adekvat og påregnelig etter vanlige prinsipper for erstatninger i avtaleforhold: i) Tap av fortjeneste, indirekte tap, konsekvenstap og andre følgetap dekkes ikke. ii) Unifons erstatningsansvar gjelder kun ved direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Unifon. iii) Unifons samlede erstatningsansvar er begrenset til kr 5000,- for hvert tilfelle. iv) Eventuelle kompensasjonsbeløp kommer til fradrag i erstatning. Ansvarsbegrensningene gjelder ikke dersom vedkommende part har utvist grov uaktsomhet eller forsett. Unifon er uansett ikke ansvarlig for tap som kan føres tilbake til forhold eller handlinger forårsaket av Kunde, noe denne er ansvarlig for eller tredjepart.

16.2. Force majeure
Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med én måneds varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen.

16.3. Kundens data
Unifon utøver ingen kontroll over innholdet av de data som Kunden sender eller mottar ved bruk av Tjenestene, og har heller intet ansvar for dem.Unifon har intet ansvar for tap, skade eller annet i forbindelse med ødeleggelse av Kundens data, avbrudd, ikke leverte data, feilaktig leverte data eller lignende med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Unifons side.

17. Kundens mislighold
17.1. Stenging ved betalingsmislighold
Ved betalingsmislighold vil Unifon sende varsel i samsvar med gjeldende lov og belaste Kunden purregebyr, samt forsinkelsesrente. Hvis Kunden ikke har betalt innen angitt betalingsfrist, kan Unifon stenge for videre bruk av Tjenestene.Unifon kan også i slike tilfeller og berettiget mistanke om at slike forhold vil inntreffe, begrense Kundens tilgang til Tjenesten. Ved mislighold av betaling kan ethvert utestående krav anses som forfalt.

17.2 Stenging ved ekstraordinære situasjoner
Dersom det oppstår en ekstraordinær situasjon hos kunden eller ekstraordinær samfunnsmessig situasjon som kan påvirke Kunden, har Unifon rett til å gjennomføre ekstraordinære brukerrestriksjoner som å stenge eller begrense Kundens tilgang til tjenester. Dette gjelder bla dersom situasjonen medfører faktisk mislighold eller begrunnet mistanke om fremtidig betalingsmislighold fra Kunden. Kunden skal varsles og varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist til å rette opp forholdet og/eller inngå avtale om depositum eller forskuddsbetaling som anses tilfredsstillende for Unifon, som forutsetning for å videreføre tjenesteleveransen. Unifon er uten ansvar for kostnader, tap eller ulemper som følge av slike ekstraordinære brukerrestriksjoner.

17.3. Stenging i andre misligholdstilfeller
Unifon kan stenge for bruk av Tjenesten dersom Kunden i) ikke har gitt nødvendig og korrekt Kundeinformasjon ii) utsetter Unifon eller dets Tjenester for skade eller forstyrrelser, iii) ikke oppfyller krav om sikkerhetsstillelse fastsatt av Unifon, iv) opptrer i strid med gjeldende lov og øvrig regulering, eller v) på annen måte grovt misligholder avtalen, grovt misbruker Tjenester eller utstyr eller grovt krenker Unifon, dets representanter, andre eller den alminnelige rettsoppfatning. Når vilkårene for stenging av en Tjeneste er oppfylt, kan Unifon stenge samtlige Tjenester når Kunden har flere Kundeforhold. Før Unifon iverksetter stenging etter denne bestemmelsen, skal Kunden, om mulig, varsles skriftlig, gis anledning til å uttale seg om forholdet og rette opp årsaken til stenging. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet. Hvis forholdet ikke rettes opp innen fristen eller det gjentas, ansees Kundeforholdet som opphørt. Dersom Kunden flytter uten å varsle Unifon, kan Unifon koble ned forbindelsen når denne sperrer for andres mulighet til å etablere et nytt Kundeforhold på Kundens fraflyttede adresse.

17.4. Gjenåpningsgebyr
Kunden blir belastet med den til enhver tid gjeldende pris for gjenåpning når det forhold som begrunnet stengingen er bortfalt, jf www.unifon.no.

18. Varighet. Oppsigelse eller heving
18.1. Generelt
Kundens avtale med Unifon og den enkelte Tjeneste løper inntil den sies opp eller heves av en av partene. Unifon tilbyr Tjenester med og uten bindingstid. Med mindre noe annet fremgår uttrykkelig av avtalen, er alle Tjenester i avtaleforholdet underlagt en bindingstid på 24 måneder, som beregnes fra aktivering av den enkelte Tjeneste. Dersom Avtalen eller Tjenesten fornyes eller endres, gjelder ny bindingstid på 24 måneder beregnet fra hhv. fornyelsens datering eller fra endringen trådte i kraft. Kundens oppsigelse av avtaler med bindingstid er nærmere regulert i pkt. Dersom det er inngått avtale med Kunden om at avtaleforholdet eller enkelte Tjenester skal være fritatt for bindingstid, kan Kunden si opp avtaleforholdet eller Tjenesten med tre måneders skriftlig varsel til Unifon. Oppsigelsesfristen regnes fra første dag i den påfølgende måneden etter oppsigelsen. Faste avgifter og kostnader som er forskuddsfakturert ved oppsigelsesperiodens utløp blir ikke kreditert. Forbruk vil bli fakturert etterskuddsvis. Dersom Kunden bryter Vilkårenes bestemmelser om oppsigelsestid på tre måneder, kan Unifon kreve at Kunden betaler faste avgifter og kostnader for Kundens Tjenester for gjenværende del av oppsigelsestiden, samt alle utlegg/krediteringer som Unifon har hatt til utkjøp fra Kundens tidligere operatør. Kunden kan i alle tilfeller og med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Unifons side.

 
18.2. Unifons oppsigelse eller heving
Hvis det er saklig grunn, kan Unifon si opp avtalen med én måneds skriftlig varsel. Oppsigelsesfristen regnes fra første dag i den påfølgende måneden etter oppsigelsen. Unifon kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Kundens side. Før avtalen heves, skal Unifon, om mulig, varsle Kunden skriftlig. Varselet skal opplyse om grunnlaget for heving og fastsette en frist for å rette opp forholdet. Dersom Unifon hever avtalen før Kundens bindingstid eller oppsigelsestid har utløpt, gjelder Unifons rett til å hhv. fakturere bruddgebyr etter pkt. 19.3 samt faste avgifter og kostnader etter pkt. 19.1 tilsvarende.

 
18.3. Oppsigelse av avtaler med forpliktelser eller bindingstid
Dersom Kunden sier opp avtalen i sin helhet eller for enkelte Brukere eller Tjenester, i perioden fra avtaleinngåelse til utløpet av bindingsperioden, har Unifon rett til å fakturere Kunden et bruddgebyr på kr 3000 pr Tjeneste. For tjenestene IPT, SIP-Trunk og IP for ISDN er bruddgebyret tilsvarende abonnementsavgift ut avtaleperioden, minimum kr 10.000. Videre kan Unifon kreve at Kunden betaler alle utlegg/krediteringer som Unifon har hatt til utkjøp fra Kundens tidligere operatør. Dette gjelder likevel ikke, hvis Kundens oppsigelse skjer som følge av force majeure eller ved heving av avtalen som følge av vesentlig mislighold hos Unifon. Enkeltabonnement registrert på Brukere eller aksesser, kan ha avvikende bindingsperioder og oppsigelsesvilkår som gjelder uavhengig av en eventuell avtale om fast avtaleperiode på et overordnet avtaleforhold med Unifon. Når bindingstiden har utløpt gjelder pkt. 18.1 om Kundens oppsigelse. Abonnement og aksesser vil ikke automatisk sies opp som følge av oppsigelse av en overordnet avtale, men løpe videre inntil disse eventuelt også sies opp. Kundens oppsigelse av abonnement på en Tjeneste vil kunne medføre at alle tilleggstjenester tilknyttet eller inkludert i det aktuelle abonnementet avsluttes uten ytterligere varsel.

 
19. Overdragelse
Rettigheter og plikter i avtaleforholdet kan av Unifon fritt overdras. Unifon skal i så tilfelle melde dette til Kunden. Kunden kan overdra avtaleforholdet til andre som tilfredsstiller Unifons Kundekrav etter skriftlig forhåndssamtykke fra Unifon. Avtale med tidligere Kunde anses opphørt ved betaling av endelig og fullt sluttoppgjør.

20. Klager og klagebehandling
Bedrifter med maksimum 10 årsverk kan klage på Unifons avgjørelse i klagesak på Unifons leveranse av ekomtjenester til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN). For nærmere informasjon se www.brukerklagenemnda.no.

Kunden må først ha rettet skriftlig klage til Unifon uten at saken er løst i minnelighet.

21. Lovvalg og tvister
Avtalen er underlagt norsk rett. Tvister mellom Kunden og Unifon skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler, med Kristiansand tingrett som avtalt verneting.